Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr IV/35/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwał Nr III/22/2010 i Nr III/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Gminy Krokowa złożonego przez Annę, Barbarę i Stanisława Dąbrowskich

Uchwała Nr IV/35/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 26 stycznia 2011 roku

 

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwał Nr III/22/2010 i Nr III/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Gminy Krokowa złożonego przez Annę, Barbarę i Stanisława Dąbrowskich

 

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.:Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591 z pózn. zm.),

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Odmawia sie uwzględnienia wniesionego przez Państwa Annę, Barbarę i Stanisława Dąbrowskich wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwał Nr III/22/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XLVI/334/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. oraz  Nr III/23/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa.

2.Uzasadnienie powyższego stanowiska zawarte jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Krokowa.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr IV/35/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 26 stycznia 2011 roku

 

Uzasadnienie:

 

W dniu 12.01.2011 r.  do Rady Gminy Krokowa,   od  Państwa Anny, Barbary i Stanisława Dąbrowskich  wpłynęło wezwanie  do usunięcia naruszenia prawa. Według składających wezwanie  naruszenie prawa nastąpiło poprzez podjęcie w dniu  29 grudnia 2010r.  przez Radę Gminy Krokowa uchwały Nr III/22/2010 w sprawie uchylenia  w całości uchwały Rady Gminy Krokowa   Nr XLVI/334/2009  z  dnia  29 grudnia  2009r.  w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie rozpatrzenia uwag do studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa  oraz uchwały Nr  III/23/2010 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa. W złożonym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa  Państwo Anna, Barbara i  Stanisław Dąbrowscy  podnieśli , że naruszenie prawa w obydwu  uchwałach  polega na naruszeniu  zasad sporządzania studium- trybu procedowania , o którym mówi art. 28 ust. , art. 12 ust. 1 i art. 11 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.).Ponadto wnoszący podnieśli , że Wójt Gminy Krokowa  nie miał prawa do składania uchwały uchylającej  w całości uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XLVI/334/2009  z  dnia  29 grudnia  2009r.  w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie rozpatrzenia uwag do studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa , powrotu do procedury i poddania uwag powtórnemu głosowaniu (reasumpcja).Wnoszący wezwanie  wskazali również  na swój interes prawny wynikający z faktu , że są właścicielami  działek o nr ewid. 526/6 i 526/7 położonych w obr. Karwieńskie Błota , które to działki  zawarte były w uwadze nr 66 złożonej do projektu  studium,  w drugim wyłożeniu do publicznego wglądu. Działki te zostały przegłosowane  w dniu 29.12.2009r. i w ich ocenie z mocy samego prawa weszły do projektu studium i Rada Gminy miała tylko uchwalić uchwałę o przyjęciu studium.

Jak stanowi art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r.  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) każdy , czyj interes prawny lub uprawnienie  zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem  podjętym przez organ  gminy z zakresu administracji publicznej, może –po bezskutecznym wezwaniu  do usunięcia naruszenia- zaskarżyć do sądu administracyjnego.

 

W odpowiedzi na wyżej wymienione w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa  zarzuty, Rada Gminy Krokowa stwierdza, iż wezwanie to jest bezzasadne.

   

Wójt Gminy Krokowa na  podstawie  art. 11 ust. 12  ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w dniu 18.12.2009r.  przedłożył Radnym do uchwalenia projekt studium wraz z listą  nieuwzględnionych 609 uwag  wniesionych  do Studium w I i II wyłożeniu .

Rada Gminy Krokowa    uchwałą nr XLVI/334/2009    z dnia  29 grudnia  2009r.  w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie  rozpatrzenia uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa    rozstrzygnęła , że  600 uwag które  wpłynęły  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu  studium(I i II wyłożenie) , wskazane  w zestawieniu stanowiącym  załącznik  nr 1 przedmiotowej uchwały  zostają nieuwzględnione-czyli podtrzymała  sposób  rozpatrzenia uwag  dokonany przez Wójta Gminy Krokowa , a 9 uwag   zawartych w liście  nieuwzględnionych  uwag złożonych o projektu studium uwarunkowań i kierunków   zagospodarowania  przestrzennego gminy Krokowa  - stanowiące załącznik nr 2 przedmiotowej uchwały – Rada odrzuciła sposób rozpatrzenia uwag  przez Wójta Gminy Krokowa .

W dniu 09.12.2010r.  odbyło się spotkanie z Radnymi Gminy , na którym został przedstawiony przez projektanta   projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa z  tzw. „Dębkami Wschodnimi”.

W trakcie  prezentacji projektu studium, Radni  złożyli wniosek do Wójta o opracowanie opinii prawnej dotyczącej możliwości  uchylenia  uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XLVI/334/2009  z  dnia  29 grudnia  2009r.  w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie rozpatrzenia uwag do studium . W dniu 20.12.2010r.  na posiedzeniu Komisji Rady  został  jeszcze raz przedstawiony przez projektantów projekt studium wraz z omówieniem uwag . Ze sporządzonej przez radcę prawnego  opinii prawnej , przedstawionej Radnym Gminy Krokowej w dniu 20.12.2010r. wynika możliwość uchylenia powyższej uchwały.

 Wójt Gminy Krokowa  działając na podstawie  art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r.  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz  mając na względzie  wskazane wyżej wnioski Radnych  przygotował projekt uchwały uchylającej w całości uchwałę  Rady Gminy Krokowa   Nr XLVI/334/2009  z  dnia 29 grudnia  2009r.  w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie rozpatrzenia uwag do studium.

Jak wynika   z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym do zadań wójta należy w szczególności przygotowywanie  projektów uchwał rady gminy.

Zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,poz. 717 z późn. zm.) integralną częścią  uchwały w sprawie studium jest rozstrzygnięcie rady gminy dotyczące sposobu rozpatrzenia przez wójta  uwag wniesionych  do projektu studium.  Uchwalenie studium jest więc czynnością dokonywaną  z jednoczesnym rozstrzygnięciem w sprawie uwag. To rozstrzygnięcie może polegać  na podjęciu przez radę  odrębnej uchwały rozstrzygającej o sposobie rozpatrzenia uwag przez wójta. .Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia  zacznie obowiązywać  w momencie uchwalenia studium , gdyż  dopiero wtedy powstaną  wszelkie konsekwencje  wynikające z uchwalenia studium. Sama uchwała  w prawie rozstrzygnięcia  nie powoduje też  zmiany stanu prawnego nieruchomości, czyli zmiany przeznaczenia terenu w studium.

W sytuacji, w której rada nie podjęła uchwały w sprawie studium istnieje możliwość  uchylenia uchwały rozstrzygającej o sposobie rozpatrzenia  uwag przez wójta , gdyż  ta uchwała nie weszła w życie , a uprawnienia i obowiązki z niego wypływające nie zostały skutecznie ukształtowane. Uchylenie takiej uchwały  nie powoduje konieczności ponownego przeprowadzenia procedury planistycznej określonej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Możliwe jest zatem , po uchyleniu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia ,  ponowienie  rozstrzygnięcia  co do sposobu rozpatrzenia uwag i podjęcie uchwały w sprawie studium, której integralną częścią  będzie to rozstrzygnięcie.

Wskazuje się również , że zgodnie  z obowiązującym orzecznictwem i doktryną prawa administracyjnego  nie podważa się co do zasady , prawa rady gminy  do uchylania własnych uchwał. Jak wynika  z § 73 ust. 2 Statutu Gminy Krokowa (Załącznik . Nr 1 do uchwały Nr 134/IX/IV/2003 Rady Gminy Krokowa  z dnia 18 lipca 2003r.) uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić  tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej  nie wcześniej niż na następnej sesji. Wskazana przez wnioskodawców kwestionowana  uchwała  Rady  Gminy Krokowa y Nr III/22/2010 w sprawie uchylenia  w całości uchwały Rady Gminy Krokowa   Nr XLVI/334/2009  z  dnia  29 grudnia  2009r.  w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie rozpatrzenia uwag do studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa  nie została  podjęta na tej samej sesji , tylko na innej sesji w dniu  29.12.2010r. .

Mając na uwadze powyższe  ,należało podjąć niniejszą uchwałę.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 09:41:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 09:41:08