Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr V/40/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego WI.I/DB/AO/KJ/7041-44-27/2/11 z dnia 4 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/23/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa

Uchwała Nr V/40/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 22 lutego 2011 roku

 

 

w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego  WI.I/DB/AO/KJ/7041-44-27/2/11 z dnia 4 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/23/2010 Rady Gminy Krokowa  z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa

 

Na podstawie art.98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)  ]

Rada Gminy Krokowa uchwala , co następuje:

 

 

§ 1.Postanawia się wnieść skargę doWojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku  na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego  WI.I/DB/AO/KJ/7041-44-27/2/11                 z dnia 4 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/23/2010 Rady Gminy Krokowa  z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa

 

 

 

§ 2. 1.Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania      reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym upoważnia sięPrzewodniczącego Rady Gminy Krokowa .

2.Przewodniczący Rady Gminy Krokowa  może ustanawiać pełnomocników procesowych.

 

§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa .

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

W dniu 29 grudnia 2010r. Rada Gminy Krokowa podjęła uchwałę Nr III/23/2010 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa. Wójt Gminy Krokowa w dniu 5 stycznia 2011r., dostarczył  Wojewodzie Pomorskiemu przedmiotową uchwałę wraz z pełną dokumentacją prac planistycznych, celem oceny zgodności z prawem.

Wojewoda Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym WI.I/DB/AO/KJ/7041-44-27/2/11 z dnia 4 lutego 2011r. stwierdził nieważność uchwały Nr III/23/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa  z powodu istotnego naruszenia prawa przywołując podstawę prawną rozstrzygnięcia  art. 9, 10 i 11 i 12  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. , Nr 80, poz. 717              z późn. zm.).

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem faktycznym i prawnym powyższego rozstrzygnięcia nadzorczego Rada Gminy Krokowa nie zgadza się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Wojewodę Pomorskiego .

Wojewoda Pomorski  nie wskazał żadnych argumentów wskazujących na  rażące naruszenie przepisów prawa przez Radę uzasadniających  stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały. Przedstawione w rozstrzygnięciu nadzorczym zarzuty dotyczą procedury sporządzania studium, natomiast  zakwestionowana  uchwała dotyczy etapu procedowania studium. Wojewoda nie dość , że tylko wyliczył przepisy  określone w art. 9, 10 , 11 i 12  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.              z 2003r. , Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). , które jego zdaniem zostały naruszone, to                        w rezultacie bezpodstawnie przyjął , iż automatycznie  pociąga to za sobą nieważność przedmiotowej uchwały.

Zgodnie z art. 91 ust.1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym organ nadzoru badając uchwałę organu gminy prowadzi postępowanie wyjaśniające. Sfera faktów jaka powinna być zbadana w takim postępowaniu  ogranicza się do elementów dotyczących czasu, miejsca i sposobu podjęcia kwestionowanej uchwały a sama treść uchwały ma znaczenie dla tego postępowania o ile jest sprzeczna  z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzeczność uchwały organu gminy z prawem musi być oczywista i bezpośrednia, nie ma tej sprzeczności jeżeli określone rozstrzygnięcie podjęte przez organ nie jest wyraźnie zakazane przez ustawodawcę.

Wojewoda w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym powinien przedstawić wszystkie okoliczności faktyczne istotne w sprawie, które doprowadziły do stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie.

Wskazuje się , że wobec braku uprzedniego zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego   i z uwagi na informacje o rozbieżnych stanowiskach radców prawnych                  w przedmiocie powyższego rozstrzygnięcia  nadzorczego Wojewody  , Wójt Gminy Krokowa pismem z dnia 04.02.2011r.(przekazano faksem) zwrócił się z prośbą  do Wojewody                      o umożliwienie  zaprezentowania  swojego stanowiska celem  podjęcia obiektywnej  decyzji                     w trybie nadzoru.

Zarzucić należy Wojewodzie , że zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego zostało doręczone Wójtowi Gminy Krokowa  w tym samym dniu , co rozstrzygnięcie nadzorcze , tj. w dniu  07.02.2011r.. Takie działanie oznacza , że zastosowana procedura nadzorcza w praktyce uniemożliwiła Wójtowi Gminy Krokowa zajęcie   stanowiska wobec zgłaszanych zastrzeżeń  wobec treści w/w uchwały Rady . A zatem aby zastosować art.91ust.1 ustawy o samorządzie gminnym środek nadzoru Wojewoda w sposób nie budzący wątpliwości winien był wykazać sprzeczność badanej uchwały z prawem, powołując się na wszystkie posiadane dokumenty i dowody w przedmiotowej sprawie.

Zdaniem Rady Gminy Krokowa , Wojewoda Pomorski  błędnie  zarzucił  naruszenie              art. 28 ustawy o planowaniu   w odniesieniu do uchwały  Nr III/23/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2010r. poprzez uznanie , że zachodzą podstawy do stwierdzenia nieważności.

Przepis art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu przewiduje trzy rodzaje wad studium gminnego powodujących nieważność, w całości lub części uchwały rady gminy w tym przedmiocie .           Są nimi: naruszenie zasad sporządzania studium, istotne naruszenie trybu jego sporządzania oraz naruszenie  właściwości organów uczestniczących w procesie sporządzania studium

Samo określenie  przez Wojewodę  istotnego naruszenia art. 9, 10 , 11 i 12  ustawy                        o planowaniu, bez wyraźnego  wskazania   zakresu  naruszenia zasad  i trybu sporządzenia studium, wynikających z tych przepisów,  nie  stanowi rażącego naruszenia przepisów prawa przez Radę .

Ponadto Wojewoda nie wskazał również  jakie to ustalenia studium podjętego uchwałą                Nr III/23/2010 Rady Gminy Krokowa  z dnia 29 grudnia 2010.r są według niego sprzeczne             z uchwałą Rady Gminy Krokowa Nr XLVI/334/2009  z  dnia  29 grudnia  2009r.  w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie rozpatrzenia uwag do  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa, co według organu nadzoru stanowi naruszenie trybu procedury planistycznej , określonej w art.11 ustawy planowaniu                          i zagospodarowaniu przestrzennym. Całkowicie została pominięta przez Wojewodę kwestia , uwzględnienia wniosków wynikających z wykonanej na podstawie § 3 uchwały                           Nr XLVI/334/2009 z 29 grudnia 2009r. Rady Gminy Krokowa analizy części uwag wniesionych do projektu studium i wymienionych w załączniku nr 2 tej uchwały.

Nieprawdziwy jest również zarzut Wojewody , że nie został  zachowany przez Radę Gminy Krokowa  wymóg oceny merytorycznej wszystkich uwag w czasie uchwalania powyższej uchwały, gdyż  Rada wnikliwie zapoznała się ze wszystkimi   609 uwagami wniesionymi do studium i nieuwzględnionymi przez Wójta Gminy Krokowa , i w trakcie sesji w dniu                   29 grudnia 2010r.  posiadała wystarczającą wiedzę,  konieczną do podjęcia decyzji w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag. Swoje stanowisko dotyczące każdej uwagi zawarła  w rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag  , stanowiące załącznik nr 2 przedmiotowej uchwały. Rozpatrzenie uwag jest czynnością odrębną od uchwalenia studium      i poprzedza jego uchwalenie. Rozstrzygając uwagi rada ocenia  zasadność  złożonych uwag,  może je uwzględnić lub odrzucić.  Prawo do kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy , w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ustawodawca przyznał gminom , tzw. władztwo planistyczne (art. 3 ust. 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Ustosunkowując się do zarzutu Wojewody odnośnie rozciągnięcia  w czasie procesu uchwalania studium , Rada Gminy Krokowa wskazuje , że żaden przepis prawa nie określa ram czasowych sporządzania studium . Z samego faktu , że sporządzenie studium było rozciągnięte w czasie , nie można wyprowadzać wniosku , iż jego treść  merytoryczna uległa dezaktualizacji . Upływ czasu nie miał  wpływu na wyznaczenie kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Krokowa. Wskazuje się , że w trakcie prac nad studium  należało uwzględnić  zmiany wynikające z nowelizacji przepisów dotyczących procedury , w tym  zmian wynikających z wejścia w życie  ustawy z dnia 03.10.2008r.                  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r.           w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dane zawarte w materiałach planistycznych , sporządzonych na potrzeby  projektu studium , powinny być aktualne na dzień przekazania tego projektu                       do opiniowania i uzgodnienia (Dz. U.Nr 118, poz. 1233 ).

Mając na uwadze powyższe , należało podjąć niniejszą uchwałę.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 09:47:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 09:47:38