Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo przy wypływie z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki

Krokowa, dn. 15.11.2016r.

 

GOOŚ.6220.8.zaw-3.2016

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 23), w związku z art. 38 oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), podaje się do wiadomości stron postępowania, że: pismem znak GOOŚ.6220.8.DŚU-odw.2016 Wójt Gminy Krokowa przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku odwołanie od decyzji Wójta Gminy Krokowa o umorzeniu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 26.10.2016r. znak: GOOŚ.6220.8.DŚU.um.3.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na :

Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo przy wypływie z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki”

 

na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym:

- nr 187/89, 203/196, 203/198, 203/219 obręb Żarnowiec (m. Dębki)

- nr 464/9, 464/7, 473, 187/11 obręb Żarnowiec (m. Żarnowiec-Dmuchowo)

 

wniesione przez Annę Wojciechowską reprezentowaną przez adw. Roberta Standowicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono w dniach od: …………….. do …………..

 

 

Pieczęć urzędu/sołectwa

 

 

 

Przekazuje się do wywieszenia:

  1. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Dębki, Żarnowiec,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa,
  3. BIP – Urzędu Gminy Krokowa,
  4. a/a.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 18-11-2016 10:19:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 18-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 18-11-2016 10:19:58