Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/120/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Fundacji Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa na rzecz Gminy Krokowa

Uchwała Nr XII/120/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Fundacji Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa na rzecz Gminy Krokowa.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie w użyczenie przez Gminę Krokowa nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1850 ha, będącej dwoma stawami parkowymi: dolnym i górnym i kanałem je łączącym, położonej w Krokowej, stanowiącej część działki Nr 10/32, dla której prowadzona jest księga wieczysta  KW Nr 17096  w zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku Sądu Rejonowego w Wejherowie od Fundacji Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Krokowa do podpisania umowy użyczenia nieruchomości określonej w §1 ust. 1 niniejszej uchwały.

3. Umowa użyczenia oraz mapka sytuacyjna z zaznaczonym obszarem nieruchomości będącej przedmiotem użyczenia stanowią  załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2. Traci moc uchwała Nr  XXVI/192/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Fundacji Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa na rzecz Gminy Krokowa.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

UZASADNIENIE:

 

Gmina Krokowa składa wniosek: „Rozbudowa i modernizacja systemu przeciwpowodziowego zlewni Krokowa” włączając do przedmiotowej inwestycji dwa stawy parkowe – dolny i górny połączone kanałem, leżące na terenie użytkowanym przez Fundację „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa.

Zgodnie z wymogami Europejskiego Funduszu Rybackiego Gmina Krokowa będąca wnioskodawcą w projekcie: „Rozbudowa i modernizacja systemu przeciwpowodziowego zlewni Krokowa” zobowiązana jest na etapie składania wniosku do przedstawienia Instytucji Zarządzającej prawa do dysponowania nieruchomością, na której prowadzone będą inwestycje w ramach wyżej wymienionego projektu. Część nieruchomości o której mowa jest obecnie w użytkowaniu wieczystym Fundacji „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa.

Przedmiotem umowy użyczenia jest nieruchomość gruntowa położona w Krokowej, stanowiąca część działki Nr 10/32, obejmująca południowo-wschodni obszar parku o powierzchni 0,1850 ha, na której znajdują się dwa stawy parkowe: dolny i górny oraz kanał je łączący.

 

 

 

 

UMOWA UŻYCZENIA

Zawarta w dniu  …………..  w  Krokowej pomiędzy:

 

Fundacją „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa  z siedzibą w Krokowej ul. Zamkowa 1, KRS 0000080638 NIP 587-02-00-346, w imieniu której działa Zarząd Fundacji

 

Członek Zarządu FES KCK Krokowa – Mariusz Nowak

Członek Zarządu FES KCK Krokowa – Joanna Kaleta

 

zwaną dalej Użyczającym,

 

a Gminą Krokowa, 84-110 Krokowa ul. Szkolna 2, NIP: 587-15-82-054 w imieniu której działa

 

Wójt Gminy  Henryk Doering

 

zwaną dalej Biorącym do używania, o treści następującej:

 PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Użyczający oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym do 29 lipca 2090 r. nieruchomości gruntowej o powierzchni 8.00.45 ha położonej w Krokowej, stanowiącej działkę nr  10/32 dla których prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 17096 w zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku Sądu Rejonowego w Wejherowie.

 § 2

1. Użyczający oddaje w bezpłatne używanie część nieruchomości opisanej w § 1, o powierzchni 0,08 ha na lat 10  tj do dnia 31.12.2021 r. a Biorący do używania przedmiot ten przyjmuje i zobowiązuje się do jego używania zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymania w należytym stanie.

2. Część nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 10/32, obejmująca obszar o powierzchni 0,1850 ha (załącznik graficzny) będąca przedmiotem użyczenia obejmuje południowo-wschodni obszar parku. W przedmiotowej części nieruchomości znajdują są dwa stawy parkowe: górny i dolny połączone kanałem.

3. Biorącemu do używania nie wolno oddawać przedmiotu użyczenia w dzierżawę osobom trzecim.

4. Biorący do używania oświadcza, że posiada odpowiednie umiejętności organizacyjne niezbędne do obsługi przedmiotu użyczenia i pozyskania środków zewnętrznych do sfinansowania prac  rewitalizacyjnych. 

 

§ 3

Biorący do używania oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem użyczenia i stwierdza, że znajduje się on w stanie przydatnym do umówionego użytku.

 PRAWA I OBOWIĄZKI BIORĄCEGO

§ 4

  1. Biorący do używania zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu użyczenia w stanie nie pogorszonym.
  2. Biorący do używania zobowiązuje się używać przedmiot użyczenia w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom. Biorący przeznaczy przedmiot umowy na cele ogólnodostępnego parku służącego mieszkańcom i odwiedzającym  na cele odpoczynku i rekreacji.
  3. Biorący do używania nie może oddać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do używania bez zgody użyczającego.
  4. Biorący ponosi wszelkie koszty utrzymania przedmiotu użyczenia podczas trwania umowy.

 

PRAWA UŻYCZAJĄCEGO

 

§ 5

Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu użyczenia:

 

1.    jeżeli biorący do używania używa przedmiot użyczenia sprzecznie z właściwościami, przeznaczeniem i umową,

 

2.    jeżeli biorący do używania przekaże przedmiot użyczenia osobie trzeciej do używania bez zgody użyczającego,

 

3.    Po wygaśnięciu umowy biorący wyda użyczającemu bez uprzedniego wezwania przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym bez żądania zwrotu dokonanych nakładów w czasie umowy. Biorący nie jest odpowiedzialny za zużycie przedmiotu użyczenia będącym następstwem zwykłego używania.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

UŻYCZAJĄCY:                                                              BIORĄCY DO UŻYWANIA:

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:47:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:47:57