Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku Zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację: o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną ? pobór wód podziemnych z utworów neogenu ( mioceńskich) z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr 295/5 obręb 0012 Odargowo na okres 10 lat w ilościach określonych w operacie wodnoprawnym.