Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/149/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat;

 

Uchwała Nr XV/149/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat;

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami) i uchwały Rady Gminy Krokowa nr XXXII/240/2008 z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszów dzierżawnych i opłat z tytułu bezumownego użytkowania mienia gminnego na terenie gminy Krokowa,

Rada Gminy Krokowa uchwala co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność gminy Krokowa, wpisanej do KW 16608, zabudowanej budynkiem – dworzec PKS, położonej w miejscowości Krokowa przy ul. Kolejowej – usytuowanym na części działki Nr 5/18 o powierzchni 25,5 m2z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – kwiaciarnia.

§2. Wysokość czynszu dzierżawnego z tytułu prowadzenia całorocznej działalności usługowo- handlowej ustala się podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek czynszów dzierżawnych i opłat z tytułu bezumownego użytkowania mienia gminnego na terenie gminy Krokowa.

§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

Przedmiotowa uchwała dotyczywyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości - lokal na parterze budynku PKS w Krokowej o powierzchni 25,5 m2z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – kwiaciarnia, na okres do 3 lat.

Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym, opisana w § 1 niniejszej uchwały stanowi własność Gminy Krokowa i znajduje się w gminnym zasobie nieruchomości. W świetle obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, wnoszone jako aporty do spółek, obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi a także przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych. Stosownie do powołanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony umowy zamierzają zawrzeć kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Uchwała wyrażająca zgodę w tym przedmiocie stanowić będzie podstawę do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat.

Dotychczasowy dzierżawca korzystał z przedmiotu umowy, zgodnie z jej przeznaczeniem i celem określonym w wykonywanej umowie, wnosząc w określonym terminie czynsz z tytułu dzierżawy oraz podatek od nieruchomości wynikający z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Złożonym wnioskiem dzierżawca zwrócił się o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na dalszy okres, deklarując dotychczasowy sposób użytkowania będącej w dzierżawie nieruchomości. Zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, przysporzy gminie dalsze przychody z tytułu czynszu oraz podatku od nieruchomości.

W tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Projekt uchwały przedkłada Wójt Gminy Krokowa.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 16-05-2012 11:21:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 16-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 16-05-2012 11:21:56