Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej

 

 

Uchwała Nr XV/153/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2011 roku

 

w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. Dz 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zn.), art. 9 ust. 1, art. 11 i 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj.: Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn zm.)

 

Rada Gminy w Krokowej uchwala, co następuje:

 

§1. Tworzy się instytucję kultury w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej pod nazwą Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.

 

§2. Nadaje się statut dla Krokowskiego Centrum Kultury, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

STATUT

Krokowskiego Centrum Kultury

w Krokowej

Rozdział I
Postanowienie ogólne


§ 1. Krokowskie Centrum Kultury działa w szczególności na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
3) Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
4) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj.: Dz. U. z 2001 roku Nr. 13, poz. 123 z późn. zm.).
5) Postanowień niniejszego statutu.

§ 2.1. Krokowskie Centrum Kultury, zwany dalej KCK jest gminną instytucją kultury.
2. Siedziba KCK mieści się w Krokowej ul. Żarnowiecka 29, a terenem działania jest teren gminy Krokowa.

3. KCK może prowadzić działalność również na terenie kraju i poza jego granicami.

§ 3.Organizatorem Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej jest Gmina Krokowa.

§ 4.KCK używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, nr REGON i nr NIP

§ 5.KCK posiada osobowość prawną, samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową i podlega wpisaniu do rejestru instytucji kultury Gminy Krokowa.

§ 6.W skład Krokowskiego Centrum Kultury wchodzą:
a) świetlice wiejskie mające swoje siedziby na terenie Gminy,
b) gminne urządzenia sportowo-rekreacyjne,
c) i inne obiekty gminne, przekazane w użytkowanie przez Radę Gminy.

Rozdział II
Cele i zadania


§ 7.KCK realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz promocji Gminy Krokowa.


§ 8.Podstawowym zadaniem KCK jest zaspokojenie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez:
1) Tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki profesjonalnej i amatorskiej.
2) Inicjowanie określonych zadań z zakresu kultury.
3) Udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej społecznemu ruchowi kulturalno- oświatowemu.
4) Organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców wsi w różnorodnych formach działalności kulturalno-wychowawczej, rozrywkowej.
5) Wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających kulturę.

§ 9.1. Prowadząc działalność kulturalną KCK realizuje podstawowy cel, jakim jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego.
2. Do zadań KCK należy w szczególności:
1) wypracowanie programu działalności kulturalno-wychowawczej,
2) inspirowanie i opieka nad działalnością zespołów folklorystycznych, muzycznych, tanecznych, i teatralnych,
3) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i rozrywkowych dla mieszkańców we wszystkich świetlicach wiejskich,
4) utrwalanie tradycji regionalnych, gminnych,
5) organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi i młodzieżą,
6) organizowanie obchodów z okazji ważnych dat dla historii i regionu w formie przeglądów, konkursów, wystaw, festiwali i innych imprez kulturalno-oświatowych.
7) współdziałanie z organizacjami kulturalnymi w krzewieniu kultury.

§ 10.KCK będzie prowadził poza działalnością kulturalną, działalność w zakresie:
1. Sportu i rekreacji poprzez:
1) rozwój kultury fizycznej, sportu, rekreacji,
2) organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców wsi w różnorodnych formach działalności sportowej,
3) wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających sport,
4) inspirowanie działalności zespołów sportowych,
5)organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
6) popularyzowanie kultury fizycznej, sportu a także rekreacji wśród społeczności gminy,
7) współdziałanie z organizacjami sportowo-turystycznymi w krzewieniu kultury fizycznej.
2. Turystyki poprzez koordynacje rozwoju turystyki wiejskiej.

§ 11.Do KCK należy również:
1) Zagospodarowanie w urządzenia sportowe i rekreacyjne terenów wydzielanych na ten cel przez organ administracji samorządowej.
2) Zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów kultury, sportu i rekreacji.
3) Udostępnienie obiektów dla organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych.
4) Udostępnienie własnych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla potrzeb szkoleniowych.
5) Eksploatacja kąpielisk i plaż położonych nad wodami.
6) Organizowanie i prowadzenie parkingów przy obiektach sportowych i turystycznych.
7) Prowadzenie reklamy na obiektach sportowych i rekreacyjnych.
8) Organizowanie różnych usług dla ludności na zlecenie zainteresowanych instytucji w zakresie kultury, sportu i rekreacji.
9) Prowadzenie w okresie sezonu letniego punktu informacji turystycznej.

10) Podejmowanie działań związanych z promocją Gminy Krokowa.

§ 12.Cele KCK powinny być realizowane poprzez:
1) Wzbogacanie osobowości człowieka.
2) Kształtowanie zdrowych, moralnych i patriotycznych postaw, a także umiejętności współżycia w grupie i pojedynczymi osobami.
3) Rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego.
4) Tworzenie nawyków do korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu.

§ 13.W celu realizacji zadań statutowych KCK współpracuje z:
1) Placówkami oświaty i wychowania oraz opieki społecznej działającymi na terenie gminy.
2) Gminną Biblioteką Publiczną w Krokowej.
3) Klubami sportowymi działającymi na terenie gminy oraz uczniowskimi klubami sportowymi działającymi w placówkach oświatowych.
4) Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.
5) Środkami masowego przekazu.
6) Policją, WOPR i Strażą Graniczną.
7) Instytucjami kultury położonymi poza granicami gminy.
8) Innymi organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, a także instytucjami kościelnymi.

§ 14.KCK prowadzi i koordynuje działalność w zakresie organizowania imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych w gminie oraz opracowuje gminny kalendarz imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w gminie na każdy rok.

§ 15.1. Poza zadaniami wyżej określonymi KCK może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającej na:
1) wynajmowaniu obiektów i lokali na cele kulturalne oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznej,
2) prowadzeniu małej gastronomii z wyłączeniem napojów alkoholowych (w tym piwa),
3) organizowanie aukcji dzieł sztuki,
4) prowadzenie galerii sprzedaży dzieł sztuki,
5) działalności wydawniczej,
6) prowadzenie szkoleń po uzyskaniu zgody Wójta.
2. Działalność gospodarcza o której mowa w ust.1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.
3. Formy tej działalności oraz ich zakres ustala dyrektor KCK w formie zarządzenia.

§ 16.1. W celu realizacji zadań KCK posiada w użytkowaniu nieruchomości oznaczone numerami działek(wg załączonej tabeli) o obszarze (wg załączonej tabeli) położone w obrębie (wg załączonej tabeli) wpisane w KW (wg załączonej tabeli), jak określono w załączniku do niniejszego statutu.
2. Dyrektor ośrodka może zmienić sposób użytkowania obiektów i pomieszczeń tylko za zgodą Wójta Gminy Krokowa.

Rozdział III
Organy zarządzające i nadzorcze


§ 17.1. KCK kieruje Dyrektor powołany przez Wójta Gminy Krokowa na okres kadencji, która może trwać od 3 do 7 lat.
2. Powołanie Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Wójta w oparciu o obowiązujące przepisy.
3. Pracowników KCK zatrudnia Dyrektor.
4. W razie nieobecności Dyrektora KCK zastępstwo pełni jeden z wyznaczonych przez niego pracowników.

§ 18.1. Dyrektor odpowiada przed Wójtem Gminy Krokowa za całokształt działań KCK.
2. Do podstawowych obowiązków Dyrektora KCK należy:
a) kierowanie działalnością,
b) reprezentowanie KCK na zewnątrz,
c) opracowanie planów finansowych i programów działania KCK,
d) dysponowanie określonymi w planie środkami finansowymi i sprawowanie nadzoru nad działalnością finansowo gospodarczą KCK,
e) sporządzanie sprawozdań z działalności,
f) właściwe administrowanie jak i dbałość o powierzone mienie,
g) wprowadzenie w życie uchwał i zarządzeń organów nadrzędnych,
h) realizacja innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Krokowa.

§ 19.Dyrektor jest kierownikiem dla zatrudnionych pracowników w KCK. W szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania, awansowania i zwalniania pracowników,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych,
3) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

§ 20.Wynagrodzenie pracowników KCK określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących KCK jako instytucję kultury.

§ 21.1. Szczegółową wewnętrzną strukturę organizacyjną KCK określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora i na jego wniosek zatwierdzony przez Wójta Gminy Krokowa.
2. Organizację i porządek w zakładzie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala Dyrektor KCK w regulaminie pracy.

§ 22.1. Wójt sprawuje nad KCK nadzór administracyjno-finansowy.
2. Nadzorowi temu podlega:
a) prawidłowość dysponowania przyznanymi KCK środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
b) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.
3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Wójt ma prawo delegować imiennie pracowników Urzędu Gminy.
4. Osoby o których mowa w ust. 3 mają prawo:
a) wstępu do KCK w godzinach otwarcia,
b) wglądy do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru,
5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.
6. Treść protokołu wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Wójt Gminy wydając stosowne zalecenie.
7. Dyrektor ma prawo odmówić wykonania zaleceń Wójta i w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania zwrócić się do rady gminy o ich rozpatrzenie na najbliższej sesji.
 

Rozdział IV Gospodarka finansowa

§ 23.1. KCK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach gospodarki finansowej instytucji kultury w ramach posiadanych środków w oparciu o plan finansowy, kierując się efektywnością ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej KCK jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora KCK.

§ 24.1. KCK samodzielnie gospodaruje przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków.
2. Przychodami KCK są:

  1. wpływy z prowadzonej działalności oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych,

  2. dotacje z budżetu,

  3. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

 

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 25. Zmian niniejszego statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 

                                                                                                            Załącznik do Statutu

                                                                                                            Krokowskiego Centrum Kultury

                                                                                                            w Krokowej

 

Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

 

L.p.

Nr działki

Położenie opis

Powierzchnia działki [ha]

Obręb

Nr KW

1.

10/20

Krokowa ul. Pucka 2

0,2200

Krokowa

KW 24717 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

2.

94/1

Świetlica - Słuchowo

0,0700

Słuchowo

KW 16616 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

3.

124/11

Świetlica - Lisewo

0,10436

Krokowa

KW 16608 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

4.

70/4

Świetlica - Połchówko

0,2200

Połchówko

KW 37294 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

5.

30

Dom Ludowy Wierzchucino

0,3200

Wierzchucino

KW 16624 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

6.

180

Dom Ludowy Białogóra

0,1600

Białogóra

KW 16601 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

7.

215

Świetlica - Prusewo

0,2249

Brzyno

KW 22013 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

8.

83/1

Świetlica - Brzyno

0,0186

Brzyno

KW 26936 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

9.

200

Świetlica - Lubkowo

0,1679

Lubkowo

KW 16609 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

10.

607/25

607/24

Świetlica – Żarnowiec

0,0070

0,2382

Żarnowiec

KW GD2W/00016622/5 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

11.

161

Dom Ludowy Sławoszyno

0,1900

Sławoszyno

KW 16615 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

12.

146/42

Świetlica - Parszkowo

0,0596

Kłanino

KW 21687 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

13.

33/41

Świetlica - Świecino

0,8607

Świecino

KW 46698 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

14.

192/1

Świetlica - Tyłowo

0,1400

Tyłowo

KW 26242 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

15.

214/15

Zaplecze szatniowe Sławoszyno

0,1300

Sławoszyno

KW 19503 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

16.

214/13

Boisko Sławoszyno

0.6700

Sławoszyno

KW16615 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

17.

280

Boisko Prusewo

1.3554

Prusewo

KW 22013 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

18.

192/2

Boisko Brzyno

1.8100

Brzyno

KW 21132 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

19.

726/4

Boisko Żarnowiec

1.4900

Żarnowiec

KW 38159 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

20.

33/23

Boisko Świecino

0,3591

Świecino

KW 37294 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

21.

245/10

Boisko Karlikowo

0,3122

Karlikowo

KW 16605 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

22.

53/6

Boisko Białogóra

6.6897

Białogóra

KW 16601 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

23.

290/8

Boisko Odargowo

1.3400

Odargowo

KW 34075 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

24.

407/12

Boisko Dębki

1.7983

Dębki

KW GD2W/00016622/5 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

26.

285

Boisko Łętowice

1.7100

Goszczyno

KW 22295 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

27.

203/3

Boisko Goszczyno

0,3287

Goszczyno

KW 16603 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

28.

194/5

Plac zabaw Minkowice

0,2011

Minkowice

KW 16611 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

29.

128

Boisko Sobieńczyce

1.0200

Sobieńczyce

KW 16617 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

30.

127/8

127/9

Boisko Karwieńskie Błoto Pierwsze

0,9899

0,1364

Sławoszyno

KW 16615 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

31.

24/11

Boisko Parszczyce

1.1400

Parszczyce/Minkowice

KW 16611 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

32.

521/5, 521/11,

521/13, 521/6

521/15,521/9,

521/10, 521/7,

521/8

Boisko Lubkowo

2.5689

Lubkowo/Żarnowiec

KW 38782 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

33.

2/25

Szkoła Podstawowa w Krokowej ul. Szkolna 2

Boisko do piłki nożnej

-Boisko wielofunkcyjne

3,0770

Krokowa

KW 16608 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

34.

48/2

Szkoła Podstawowa w Lubocinie Lubocino 10

Boisko wielofunkcyjne

1,5300

Lubocino

KW 16610 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

35.

173

Szkoła Podstawowa w Sławoszynie ul. F. Ceynowy 24

Boisko wielofunkcyjne

0,6100

Sławoszyno

KW 16615 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

36.

693/6

 

693/7

 

Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie ul. Szkolna 22

Boisko wielofunkcyjne „Orlik 2012”

0,4993

 

0,4996

Wierzchucino

 

Wierzchucino

 

KW 29729 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

37.

670/2

Szkoła Podstawowa w Żarnowcu ul. Szkolna 2

Boisko wielofunkcyjne

0,8400

Żarnowiec

KW GD2W/00016622/5 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

38.

45/2

Gimnazjum w Wierzchucinie ul. Abrahama 34

Boisko wielofunkcyjne

Boisko do piłki nożnej

0,7400

Wierzchucino

 

KW 16621 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

39.

102/44

PRZYSTAŃ TURYSTYCZNO-ŻEGLARSKA

Brzyno

0,4274

Brzyno

KW 47433 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

40.

Część działek

96/2

63/18

PRZYSTAŃ TURYSTYCZNO-ŻEGLARSKA

Lubkowo

 

0,3000

 

Lubkowo

 

KW 16600 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

KW 16609 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

41.

Część działki

96/2

 

PRZYSTAŃ TURYSTYCZNO-ŻEGLARSKA

Lubkowo - DPS

 

0,0400

 

Lubkowo

 

KW 16600 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

 

42.

Część działek

172/2

136

125/5

124

118

192

191

190

416

196

198

9

38

54

40/2

47

85

50/2

57

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Krokowa-Minkowice-Sławoszyno-Kłanino

 

1,6062

 

Krokowa

Minkowice

Minkowice

Minkowice

Minkowice

Sławoszyno

Sławoszyno

Sławoszyno

Sławoszyno

Sulicice

Sulicice

Sulicice

Parszkowo – Kłanino

Parszkowo – Kłanino

Parszkowo – Kłanino

Parszkowo – Kłanino

Parszkowo – Kłanino

Parszkowo – Kłanino

Parszkowo – Kłanino

 

KW 19916 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

KW 19916 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

KW 19916 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

KW 16600 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

KW 19916 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

KW 19916 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

KW 19916 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

KW 19916 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

KW 19916 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

KW 19916 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

KW 19916 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

KW 19916 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

KW 19916 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

KW 19916 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

KW GD2W/00016600/5 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

KW 19916 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

KW 19916 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

KW GD2W/00016600/5 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

KW GD2W/00016600/5 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały XV/153/2011

Rada Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej

 

Powołane Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej realizować będzie zadania gminy w zakresie tworzenia i upowszechniania różnych dziedzin kultury i sztuki, rozwoju kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, organizacji imprez, promocji gminy oraz wspomagania organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających kulturę, sport i turystykę.

 

Funkcjonujące i nowo powstające w gminie Krokowa świetlice wiejskie, boiska sportowe oraz infrastruktura turystyczno – rekreacyjna powinny mieć administratora, który sprawowałby nadzór gospodarczy i opiekę nad prawidłowym i racjonalnym użytkowaniem i eksploatacją tych obiektów. Utworzone KCK otrzyma w użytkowanie w/w nieruchomości wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1 do statutu. Te obiekty wykorzystane będą na działalność kulturalno – sportowo - rekreacyjną, w celu realizacji zadań statutowych.

Powołane KCK umożliwi efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi z budżetu gminy w połączeniu z pozyskanymi dochodami własnymi oraz środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych .

 

Niniejszą uchwałą Rada Gminy Krokowa zarządzanie w/w obiektami oraz prowadzenie działalności kulturalno – sportowo - rekreacyjną powierza jednemu podmiotowi – Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 16-05-2012 11:28:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 16-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 16-05-2012 11:38:46